Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Biznes prowadzony z odpowiedzialnością. Lidl Polska publikuje pierwszy raport wpływu

Lidl Polska publikuje swój pierwszy raport wpływu (zgodny ze standardami GRI), w którym koncentruje się na ostatnich dwóch latach obrotowych. Sieć sprawdza, w jaki sposób prowadzona przez nią działalność wpływa na tak ważne obszary, jak zasoby i rolnictwo, przetwarzanie i łańcuch dostaw oraz klienci i społeczeństwo. Firma jako pierwsza sieć handlowa w Polsce przygotowała raport wpływu w standardzie GRI.
.get_the_title().

W Lidl Polska cele zrównoważonego rozwoju realizowane są w ramach strategii, a społeczna odpowiedzialność wpisana jest w kulturę organizacyjną i tożsamość firmy. CSR opiera się na 5 filarach działań na rzecz pracowników, asortymentu, ekologii, społeczności lokalnych oraz dostawców. Fundamentem podejścia do zarządzania opartego na zasadach odpowiedzialnego biznesu jest wnikliwa analiza wpływów społecznych, gospodarczych i środowiskowych oraz jakość i charakter relacji firmy z jej interesariuszami. Według Lidl Polska takie podejście przynosi korzyści zarówno samej firmie, jak i jej otoczeniu. Sukces firmy wiąże się z licznymi relacjami społecznymi i biznesowymi. Firma wpływa na otoczenie i vice versa. W branży, w jakiej działa Lidl, skala relacji jest naprawdę szeroka.

Lidl Polska postanowił sprawdzić, w jaki sposób prowadzona przez sieć działalność wpływa na jej otoczenie. W swoim pierwszym raporcie odpowiedzialności społecznej firma koncentruje się na dwóch ostatnich latach obrotowych oraz na tematach wyłonionych w procesie analizy wpływu, analizy istotności oraz badań opinii jej interesariuszy, które mogli wyrazić osobiście lub za pośrednictwem ankiety. Oznacza to, że to nie sama firma decydowała, które obszary zostały poddane analizie, lecz każdy, kto zabrał głos w rozpoczętej przez nią dyskusji. W analizowanych dwóch latach obrotowych pojawiło się na rynku wiele nowych wyzwań. Lidl Polska jest siecią sklepów spożywczych i jej głównym celem jest zawsze oferowanie wysokiej, powtarzalnej jakości oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywności, odpowiedzialne kształtowanie asortymentu oraz przeciwdziałanie marnowaniu zasobów. Jednak na tym jej odpowiedzialność się nie kończy.

Zrównoważony łańcuch dostaw, ekologiczne rozwiązania w budownictwie, odpowiedzialne korzystanie z zasobów, ochrona bioróżnorodności, gospodarka obiegu zamkniętego, współpraca z organizacjami pozarządowymi, akcje edukacyjne dla klientów, działalność charytatywna – to tylko część wyzwań, które Lidl podejmuje na co dzień.

Przygotowanie raportu wpływu zgodnego ze standardami GRI to duże wyzwanie i ogrom wytężonej pracy całego zespołu. Raportowanie niefinansowe to proces, podczas którego analizie została poddana cała firma, ale nie tylko, bo również nasi dostawcy i organizacje pożytku publicznego, z którymi współpracujemy. To skomplikowane zadanie pozwoliło nam jednoznacznie rozumieć, w którym miejscu jesteśmy jako organizacja i określić nasze cele tak, by być pewnym, że znajdujemy się na dobrze wytyczonej ścieżce CSR – podsumowuje Aleksandra Robaszkiewicz, Comunications Manager Lidl Polska. Cele do osiągnięcia w perspektywie najbliższych kilku lat Lidl podzielił na te środowiskowe i społeczne. W środowiskowych zostało określone m.in., że do końca 2025 roku ze sprzedaży zostaną całkowicie wyeliminowane jaja z chowu klatkowego, a średnia ilość soli i cukru dodana do produktów marek własnych zostanie zredukowana o 20 proc. Celem społecznym jest m.in. zwiększenie albo przynajmniej utrzymanie dotychczasowej satysfakcji pracowników czy kontynuacja zaangażowania we współpracę z lokalnymi organizacjami.

Obszary zrównoważonego rozwoju dla Lidl Polska to:
1. Zasoby i rolnictwo

Lidl wdrożył serię unikalnych na polskim rynku polityk zakupowych, w których określa zasady i cele dotyczące pozyskania produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Dotyczą one również świadomego odżywania oraz zrównoważonego zaopatrywania w takie artykuły jak ryby i skorupiaki, jaja, kawa, herbata, kakao, olej palmowy, celuloza, kwiaty i rośliny. Wskazują cele dotyczące wspierania odpowiedzialnych zasad rolnictwa, które biorą
pod uwagę wpływ na stan gleby i wód oraz na bioróżnorodność. Podejście Lidla jest transparentne, dlatego polityki zakupowe można znaleźć na stronie www.lidl.pl w zakładce „Nasza odpowiedzialność”.

Troska o jakość i bezpieczeństwo produktów jest dla sieci Lidl priorytetem, dlatego w wyborze dostawców, w tym tych uprawiających rolę i hodujących zwierzęta, sieć kieruje się wysokimi standardami w zakresie jakości i bezpieczeństwa
produktów.

Duży nacisk kładziony jest na kwestie wpływu hodowli i upraw na środowisko naturalne oraz bioróżnorodność, na stan gleby i wody oraz dobrostan zwierząt. Przedstawiciele sieci, odpowiedzialni za kontakt z dostawcami, pytają ich o zagadnienia społeczne, takie jak przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka i zasady zatrudniania. Sieć stosuje praktykę niezapowiedzianych audytów dostawców i oczekuje od nich stosowania kodeksu etycznego bazującego na kluczowych standardach Międzynarodowej Organizacji Pracy.

b

2. Przetwarzanie i łańcuch dostaw

Lidl Polska przyjął zobowiązanie, że do 2025 roku ograniczy zużycie plastiku w opakowaniach o 20 proc. Dotyczy to opakowań jednostkowych oraz zbiorczych produktów marek własnych, które stanowią znaczącą część asortymentu Lidla. Kolejnym celem jest to, że plastik wykorzystywany w opakowaniach marek własnych będzie w pełni nadawał się do recyklingu. Osiągnięcie celu będzie możliwe tylko dzięki działaniom zakrojonym na szeroką skalę, a już dziś:

• sieć redukuje opakowania warzyw i owoców dostępnych na Ryneczku Lidla. Produkty do niedawna sprzedawane wyłączenie w opakowaniach (m.in. pomidory rzymski, cytryny, pomarańcze, mandarynki, włoszczyzna, pory, buraki, cebula, czosnek, kurkuma) są już dostępne luzem, bez żadnego opakowania,
• butelki PET, w których sprzedawana jest woda Saguaro, są cieńsze, dzięki czemu w ciągu roku zostaną oszczędzone aż 442 tony plastiku (czyli 19 wypełnionych po brzegi tirów),
• firma wycofała całkowicie ze sprzedaży jednorazowe plastikowe naczynia, sztućce i słomki, zastępując je biodegradowalnymi – pozwoli to oszczędzić ok. 140 ton najbardziej obciążającego środowisko plastiku tylko w ciągu jednego sezonu.

Lidl Polska dokłada starań, by wcielać w życie założenia gospodarki obiegu zamkniętego, dlatego:
• pracownicy sklepów i magazynów są szkoleni w zakresie segregacji odpadów,
• tylko w ciągu 2018 roku sieć zebrała ponad 80 000 ton makulatury i 3 200 ton tworzyw sztucznych, a do recyklingu zostało przekazane 7 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
• ilość makulatury zebrana w analizowanych 2 latach obrotowych i poddana recyklingowi pozwoliła na uratowanie aż 2,8 miliona drzew, które są niezastąpione w walce z nadmiarem CO2. Co więcej, każda tona odzyskanej makulatury to 26,5 tys. litrów wody zaoszczędzona w papierni.

Dostawcy Lidla to niezwykle ważna część firmy. Ich również obowiązują najwyższe standardy dbania o środowisko. Dla sieci ważne jest partnerstwo i współpraca na rzecz wspólnych celów. Jednym z nich jest zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Partnerstwa biznesowe to również wspólne poszukiwanie rozwiązań i produktów przyjaznych dla środowiska.

3. Procesy Lidl Polska

Lidl zaczyna się od ludzi, dlatego sieć dba o przyjazne środowisko pracy, co od lat doceniane jest w prestiżowym konkursie Top Employer. Sieć opowiada się za różnorodnością i wyrównywaniem szans – bezwzględnie przestrzega praw człowieka w każdym obszarze działalności i w relacjach w miejscu pracy. Pracownicy mogą liczyć na stabilną pracę i wysokie zarobki – Lidl Polska każdego roku przyznaje podwyżki pracownikom, wynagrodzenia są najwyższymi w branży, kobiety i mężczyźni wykonujący te same obowiązki wynagradzani są tak samo. Do tego firma gwarantuje przejrzysty pakiet benefitów.

Marnowanie żywności to problem globalny i ogromne obciążenie dla środowiska, dlatego jednym z celów Lidl Polska jest minimalizacja marnotrawienia żywności w sklepach we wszystkich grupach asortymentowych.

By ten cel osiągnąć, firma realizuje zaawansowane procesy raportowania, analizy i składania zamówień. Akcja „Kupuję, nie marnuję” ma zwrócić uwagę klientów na problem, a także zaproponować im zakupy wybranych produktów w bardzo atrakcyjnych cenach. Sieć regularnie organizuje zbiórki żywności z takimi organizacjami jak Caritas Polska czy Federacja Polskich Banków Żywności.

Lidl Polska dokłada starań, by minimalizować swój wpływ na zmiany klimatu.

Sieć ogranicza zużycie energii robi wszystko, by zwiększać efektywność energetyczną swoich działań. Dba o efektywne pakowanie palet i optymalizuje wykorzystanie powierzchni ładunkowej aut, realizując dostawy do sklepów. By skrócić drogę produktów do sklepów, powstają kolejne centra dystrybucyjne. Budując kolejne sklepy i magazyny, firma kładzie duży nacisk na wybór rozwiązań przyjaznych dla środowiska, m.in.: energooszczędne ogrzewanie i chłodzenie (pompy ciepła i fotowoltaika), odzysk wody szarej, odzysk ciepła z urządzeń, stosowanie naturalnych czynników chłodniczych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, każdy sklep w ciągu kilku lat ogranicza emisję dwutlenku węgla o kilka tysięcy ton.

4. Klienci i społeczeństwo

Jakość i bezpieczeństwo produktów są dla Lidl Polska priorytetem. W oparciu o troskę o bezpieczeństwo produktu sieć w swoich normach dopuszcza pozostałości substancji czynnych w wysokości maksymalnie jednej trzeciej poziomu ustalonego przez Unię Europejską. Oznacza to, że w produktach Lidla dopuszcza się o 2/3 mniej pozostałości pestycydów w warzywach o owocach niż pozwalają na to regulacje. Dział Zapewnienia Jakości prowadzi kompleksową kontrolę produktów. W samym 2018 r. przeprowadzono 7,5 tys. badań w akredytowanych laboratoriach. Lidl Polska współpracuje z lokalnymi dostawcami, ponad 70 proc. obrotu generowane jest przez obrót produktami od polskich dostawców. Co więcej, dzięki współpracy z siecią tylko w 2017 roku 219 polskich firm wyeksportowało do 20 państw europejskich towary o wartości przekraczającej 2,3 mld zł. Natomiast w 2018 roku 231 polskich dostawców wyeksportowało towar o wartości 2,5 mld zł.
Lidl Polska dokłada starań by oferować produkty jak najwyższej jakości – dba o wartości odżywcze produktów i ich wpływ na zdrowie. Produkty oferowane przez Lidl Polska są wytwarzane w odpowiedzialny sposób. Firma ściśle współpracuje z zewnętrznymi organizacjami, inicjatywami i podmiotami ustanawiającymi normy.

Wiele produktów jest oznaczonych ekoznakami i znakami jakości, które poświadczają odpowiedzialną produkcję, wspierają świadome odżywianie i gwarantują transparentność.

„Polityka zakupów – świadome odżywianie” to dokument-zobowiązanie. W trosce o zdrowie i dłuższe życie klientów sieć przyjmuje zobowiązanie o redukcji dodanej zawartości soli i cukru w produktach marek własnych o 20 proc. do 2025 r. i nawiązuje współpracę z Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Dodatkowo, dla zadowolenia klientów sieć wprowadza kolejne udogodnienie, m.in. dąży do ograniczenia lub całkowitej rezygnacji z konserwantów, pracuje nad eliminacją syropu glukozowo-fruktozowego i oleju palmowego, rozwija ofertę produktów z myślą o klientach z różnymi potrzebami żywieniowymi. By zwiększać świadomość swoich klientów, Lidl Polska prowadzi akcje edukacyjne, wydaje książki z przepisami na smaczne i zdrowe potrawy, propaguje nową piramidę żywienia, u której podstawy znajduje się sport.
Duża firma – duża obywatelska odpowiedzialność. Lidl Polska aktywnie wspiera osoby potrzebujące poprzez wieloletnią współpracę z organizacjami pożytku publicznego. Firma od lat angażuje się w działania i wspiera projekty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Caritas Polska, Federacji Polskich Banków Żywności, Centrum Zdrowia Dziecka, Instytutu Matki i Dziecka, Poland Business Run, Fundacji „Mam marzenie”, Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” oraz wielu innych.

Cały raport dostępny jest na stronie internetowej www.lidl.pl w zakładce nasza odpowiedzialność.

FUTOPIA